غلام علی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: مسلمانان چین برای نماز، اصطلاحات فارسی می گویند.
 
پدر زن خواجه که نتوانست همسرش را باردار کند و یک میلیون پوند انگلیسیها از جیب مستضعفان گرفتند تا باردارش کنند و باقر بسازند، از آرش اسطوره ایرانی مایه می گذارد برای مسلمانان چین، همانها که کشتار اویغورهای چین توسط کمونیست های چینی صدای جهان را درآورد، بجز همین جانیان پلید و پلشت.
 
البته غلامعلی حدادعادل قبل از ۵۷ کیف رئیس دفتر فرح پهلوی را جابجا می کرده و در خیانت و بی رویی نظیر ندارد