Iran International

نیاکانش صدها سال از پزشکان حاذق ایران‌‌اند. اما او که خود تحصیل کرده طب است، بیماری را ناآشنایی مردم با فرهنگ‌شان می‌داند. کارزاری برای توسعه دانش از تاریخ و ادبیات ایران به راه می‌اندازد و هزاران اثر پژوهشی در این زمینه منتشر می‌کند. او #سعید_نفیسی است؛ از بانیان نثر نوین فارسی

#ایران۱۴۰۰
#Iran1400