ایران اینترنشنال

سفر با علیرضا میراسداله

این قصه نوجوانی به اسم عثمان است که در معدن غیر قانونی طلا کار می‌کند اما سهم او از طلای استخراجی، اندکی پول توجیبی و لقمه نانی برای خوردن است؛ قصه زندگی حدود یک میلیون نفر از مردم غنا که در چنین شرایطی هستند