واکنش جعفر شجونی از خاطره پرویز ثابتی معاون امنیت داخلی سازمان امنیت.