عفریته ماچین یا مار در آستین؛ ليلا فروهر، ترانه خاله