مادر نوید افکاری برای نخستین بار از روز اعدام نوید میگوید. ‫مستند نوید افکاری‬ روایت رنج و دادخواهی خانواده کشتی‌گیر جوان شیرازی است و دست و پنجه‌نرم‌کردن‌شان با یک پرونده‌سازی پیچیده امنیتی. 
 
مادر نوید از روزهای حضور نوید در اعتراضات سراسری پرده بر‌میدارد. 
 
کاری از مسیح علینژاد