در گفتگوی زنده با اینستاگرام سیمافکر

بخش دوم اینجا

بخش سوم اینجا

>>> سخنرانی‌ای که موجب اخراج بیژن عبدالکریمی شد