چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر، متولد سال ۱۳۱۸ در تهران است