کارشناس سعودی:
 
تنها راه شکست ایران، راه انداختن جنگ داخلی در این کشور است...