گفتگوی تلویزیونی با شادروان امیرعباس هویدا، که در بهمن  سال ۱۳۵۳ خورشیدی، از تلویزیون ملی ایران پخش شد.