گفت‌وگو با رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه