اهمیت گسترش اعتراضات خیابانی به تهران چیست؟ اعتراضات در سرتاسر ایران چه مسیری را می پیماید و جامعه ایران از نظر سیاسی و اجتماعی در حال وارد شدن به چه مرحله ای است؟

مهمانان چشم انداز:

تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان و عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از منچستر.