سردار سعید محمد این حرف ها را در باره انتقال آب خوزستان «نزده است» چون ویدئوی اش تقطیع شده است!