ششمین شب متوالی تظاهرات در خوزستان. حضور سنگین نیروهای امنیتی و یگان ویژه