ادامه اعتراض ها به کم آبی در خوزستان؛ آیا جنگ آب از جنوب شروع شده؟ مجید الهامی فعال مدنی از خوزستان، میثم آل مهدی فعال کارگری و نیک آهنگ کوثر روزنامه نگار حوزه آب و زمین شناس 01:43