واکنش سکس تراپیست داخل کشور به نظرات روان‌شناس خارج نشین که طرفدار خوداِرضایی است