قصه های مجید

الان شش ماهه که در این خونه زندگی میکنیم. در شهر آلمتیوسک، جمهوری خودمختار تاتارستان. این خونه باعث شد که زندگی واقعی روسها را درک کنم.