این هم از کاندیدای  شورای شهر خارکش از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران