این فیلم مربوط به ماجرای تخریب خانه های روستای ابوالفضل در اهواز است و این آخوند روستاست که می کوشد ماموران را از روستا دور کند.