ايران اينترنشنال

این ماجرای زندگی لیلی امیرارجمند است؛ کسی که کارش را از طرح یک کتابخانه برای کودکان شروع می‌کند و این مرکز به بزرگترین نهاد پرورشی ایران؛ یعنی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٬ تبدیل می شود.