یه پرچم را نمی تونه بدون تلفات آتش بزنه اما شعار می دهد که کاخ سفید را به زودی تصرف می کنه و اسرائیل رو نابود می کنه! و از این الدروم بلدروم و باد و بود کردنهای چهل ساله که فقط سبب ویرانی ایران شده.
 
به جز انگلهای بسیجی و سپاهی و مفت خورهای حکومتی، مردم ایران حاضر به آتش زدن پرچم هیچ ملت و کشوری نیستند.