نماینده ای که شعار ضد اسرائیل می داد و خودش جاسوس اسرائیلیها بود