رشته گفتگوهای رادیویی با پروفسور امنون نتصر گفتگو و نگارش: منشه امیر بخش دوم، لهجه های محلی یهودیان ایرانی، یک گنجینه مهم فرهنگ ایران زمین است.