برنامه این هفته از رادیوهمراه درلس آنجلس با آثاری از مایلز دیویس، چارلز بوکوفسکی، چت بیکر، ژولیت گره کو، گروه کیوسک، محسن نامجو و یادی از ایرج پزشکزاد.