معضل آزادي اسلحه در آمريكا

دهكده جهانی ١٤٢- گفتگوی فريدا صبا، حقوقدان با ناناز پيرنيا، دكتر روانشناس و مغزشناس

آزادي اسلحه ، سهولت دسترسی به مواد مخدر يا بيماريهای روانی، كداميك عامل بروز حوادث متعدد حمله مسلحانه و كشتار مردم در اماكن عمومی آمريكا می باشند؟