ايران اينترنشنال

شرکت فیسبوک از حذف صدها حساب متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران خبر داد. گفت‌وگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت