کانال جمهوری سکولار دمکرات ایران

توسعه دمکراتیک با کاپیتالیزم چینی امکان پذیر نیست؟

آیا رابطه استراتژیک با چین همانند کشوری غربی می تواند به توسعه آمرانه یا دمکراتیک  منجر شود؟

آیا انتقال تکنولوژی توسط چین انجام می پذیرد؟

سرنوشت توسعه دو دولت احمدی نژاد و روحانی با درآمد های تقریبا هزار میلیارد و پانصد میلیارد دلاری

حکومت اسلامی چارت توسعه ندارد و نه می خواهد که داشته باشد. این ساختار حکومتی نه تنها با چین بلکه با امریکا ‌هم توان توسعه ندارد. بحث های آگاهی بخش و راهبردی توسط موضوع چین دامن زده شده است. چین صاحب تکنولوژی لازم برای بهینه سازی روبنای نفت و گاز کشور نیست؟ (از تکنولوژی اندونزی)

ملزومات نوسعه در ایران
خام فروشی‌ توسط جمهوری اسلامی‌ و‌کشتن فرصت های توسعه
سرنوشت میدان گاز مشترک ایران و قطر
عدم صیانت از نیروهای متخصص ایرانی 
جذب شش هزار متخصص ایرانی توسط قطر
سرنوشت دردناک جذب سرمایه خارجی در ایران
آیا اپوزیسیون برنامه جایگزین دارد