در این برنامه به گزارش‌های زیر پرداختیم:

- نتایج نشست مجازی ایران و قدرت‌های جهانی؛ گفتگوی غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین
- موج چهارم شیوع کرونا در ایران
- بالا رفتن تصاعدی میزان مرگ بر اثر کرونا در برزیل
- چهارمین روز دادگاه متهمان قتل جورج فلوید
- تغییر قوانین پلیس و دادگاه‌ها در بریتانیا
- مراسم سیزده به در در افغانس