سعید بهبهانی در برنامه خود در تلویزیون میهن  گفت و گوئی دارد با دکتر کاظم ودیعی پیرامون پادشاه و پادشاهی با توجه به سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی.