خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷، خطاب به درجه‌داران ارتش می‌گوید که امنیت آنان پس از سقوط نظام شاهنشاهی برقرار خواهد بود.
 
دروغی بزرگ! بسیاری از درجه‌داران ارتش بعد از شورش ۲۲ بهمن ۵۷ اعدام شدند.