تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه

گفتگوی کوروش‌ پارسا با دکتر سعید‌ پیوندی، استاد جامعه شناس دانشکاه لورن در‌پاریس .

- ملزومات سیاسی گذار به دمکراسی
- مناسبات جمهوری خواهان دمکرات با دیگر نیروها
- ضرورت شکل گیری یک نیروی دمکرات جمهوری خواه برای گذار به دمکراسی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹