برنامه رادیویی این هفته از رادیوهمراه ، همراه با آثاری از چیک کوریا، لئوناردکوهن، پابلونرودا، نگاهی به سپندارمذ و الهه عشق در ایران، یادی از ژان – کلود کریر و عشق از دیدگاه فروغ و گلستان ...