کانال Mansur Fattahi

...

باشگاه عکاسان چوان: آنتوان سوروگین عکاس ارمنی-گرجی مقیم ایران٬(عکاس قاجار) از مهمترین پیشگامان عکاسی در قرن نوزدهم است.او در طی پنج دهه فعالیت حرفه‌ای در ایران به موضوعات متنوعی پرداخت و بیش از هفت هزار نگاتیو شیشه‌ای ثبت کرد. تسلط او به زبان و فرهنگ ایرانی و همزمان شناخت او از هنر غرب و تبحرش در فن عکاسی٬ به او موقعیتی متمایز از سایر عکاسان هم دوره‌اش بخشید >>>