ايران اينترنشنال

«یک کلمه» نام رساله‌ای است که یوسف مستشارالدوله تبریزی ۱۵۰ سال پیش در پاریس نوشت. نوشته‌ای که قالب تاریخ پژوهان آن را نخستین سند مکتوب مدرنیته در ایران میدانند. مقصود از یک کلمه به معنی حاکمیت قانون است و همان طور که در خود رساله هم اشاره شده منظور این است که در کشور فقط باید یک کلمه حاکم باشد و آن هم قانون است.

گزارشی از مهرسا