نوری زاد: نجس، آن آیت اللهی است که یک هم میهن بهایی بی آزار را به خاطر باورش نجس می‌داند، اما ازکنار میلیارد، میلیارد دزدیهای بیت رهبری عبور می‌کند و زیپ دهانش را می‌کشد. نجس آن پولهایی است که توی گلوی حسن نصرالله می رود. نجس آن است که حقوق (مزدوران) حزب الله لبنان بیشتر از آتش نشانان ایران است.