گفت‌وگوی مهدی طاهباز با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره جایگاه احمد محمود، نویسنده معاصر، در ادبیات ایران.