از دقیقه ۲۴:۰۰

اگر در ایران وزیر خارجه و رئیس جمهوری سرگرم علامت دادن به واشنگتن هستند، قرینه هایی وجود دارد که گویا  نظامیان خوابهای دیگری دیده اند. بسیاری می گویند برنده شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برای ایران معنایی غیر از تغییر روش کاخ سفید ندارد. در این برنامه خواهیم دید که ایران چقدر آمادگی روبرو شدن با این تغییر را دارد؟ شهریار آهی، تحلیلگر و فعال سیاسی ،حسن اسدی زیدآبادی، پژوهشگر حقوق بین الملل و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از کلگری.