جف گلبرگ از کارشناسانتحلیل داده های آماری اینترنتی با حضور در تلویزیون بی بی سی فارسی اطلاعات پنهانیاز حضور اعضای فرشگرد در پروژه ی رسانه ایِ "ایران دیس اینفو" که بامدیریت مریم معمار صادقی مدیر اندیشکده ی برانداز توانا در حال انجام بوده، دادهاست. وی از سعید قاسمی نژاد بعنوان یکی از افراد اصلی این پروژه نام می برد.