بی بی سی: عباس میلانی پژوهشگر تاریخ در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی فاش کرد که محمدرضا شجریان، "در مشورت با حقوقدانان و سیاستمداران"، "متن قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک" را تهیه کرده و در اختیار او گذاشته بود تا بعد از مرگش منتشر کند.

به گفته آقای میلانی، محمدرضا شجریان سال‌ها "در تدارک این متن بود چرا که می‌دانست ایران برای رسیدن به حکومت دموکراتیک به چنین متنی نیاز خواهد داشت."

آقای میلانی همچنین گفت: "این قانون اساسی را آقای شجریان ننوشتند، این قانون اساسی را عده ای در داخل و خارج ایران نوشتند که همدلی داشتند و نگران بودند اگر در ایران اوضاع بحرانی شود و قرار باشد کشور مدتی در حالت گذار باشد چه باید کرد."

به گفته آقای میلانی، آقای شجریان "فقط برای این مرحله گذار" و در واقع به عنوان یک "میثاق"، "قانون گذار" را تهیه کرده بود، "برای دوران گذار از جباریت فعلی به یک جامعه دموکراتیک عرفی در آینده."