گفت‌وگوی مهدی طاهباز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره دلایل طرح بازگشت کوپن به اقتصاد بحران‌زده ایران...