گفت‌وگو با شهریا آهی، سخنگوی شورای مدیریت گذار و مهدی فتاپور، از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران.