قسمت اول از ۱۵

مصاحبه گر ضیاء صدقی
گفتگو در تاریخ 9 می 1985 در شهر واشنگتن آمریکا انجام پذیرفته است.
19/02/1364 برابر با

Gen. Hassan Toufanian
Interviewed by Zia Sedghi
Date: 1985-05-09


آن روز که من به دنیا آمدم و آنروزی که من به مدرسه رسیدم تقریبا همه چیز دست آخوند بود و ملا. در زمان سلسله قاجاریه هم شاه های قاجار سلطنت نمی کردند، شاه بی تخت و تاج ملا ها بودند، سادات اخوی بودندحجت السلام فلان بودند، آیت الله فلان بودند اینها بودند و نه شاه ها. یه مملکتی دارای 3 بنیه قدرت است. قدرت قانون گذاری، قدرت قضایی و قدرت اجرائی. آنوقتی که من به دنیا آمدم قدرت قانون گذاری دست آخوند بود، دست ملا بود. یعنی مطابق قوانین مذهبی اسلامی شیعه اثنی عشر استناد آیات و روایات و احادیث تمام مملکت اداره میشدئس قدرت مقننه قوه مققنهدست آخوند بودقوه قضائیه چیست؟ عدلیه است، ثبت اسناد است و ثبت احوال. پدر من که می خواست یک خانه بخردمن بخوبی یادم هست حمام نواب خانه ما بود پدر من را برداشت برد منزل آشیخ جعفر نهاوندی ، آشیخ جعفر یک کاغذ زیرش امضاء کرد انتقال آن خانه از خریدار به ... از فروشنده به خریدار. یا اینکه اگر بین پدر من و همسایه دعوا میشد، این دعوا را کی حل می کرد؟ آشیخ جعفر نهاوندی و آمیرزا حسن فلان که آشیخ بودند. پس بنابراین قوه قضائیه هم دربست در دست آخوند بود...