شما اگر سوار ماشین زمان بودید، آیا به دوره شاه برمی گشتید؟ خیلی از شما، حتی دوره شاه را ندیده اید، متولد سالهای پایانی آن یا بعد از انقلابید، مثل همه آنهایی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ در خیابانها شعار می دادند.

کسانی که درمیان شعارهایشان علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی در مدح رضا شاه یا محمدرضا شاه پهلوی هم سردادند. در سالهای اخیر که براندازان و ناامیدان از هرگونه اصلاح در جمهوری اسلامی، بیشتر شده اند، این سئوال که جایگزین جمهوری اسلامی چه باید باشد بیشتر مطرح شده. یکی از جایگزینهای مطرح شاهزاده رضا پهلوی است.

ایراد نظام پادشاهی چه بود که مردم را به انقلاب واداشت؟  اگر مشکل نظام پادشاهی تحت سیطره پدرش، استبداد و نبود دموکراسی بود، آیا شاهزاده رضا پهلوی و همراهانش می توانند این دموکراسی را فراهم کنند، آیا جامعه امروز ایران بعد از چهل سال آماده دموکراسی هست؟

میهمانان این برنامه: مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان در دوره محمدرضا شاه ،مهدی فتاپور، از مسئولین اتحاد جمهوریخواهان ایران و حسن یوسفی اشکوری، روحانی و پژوهشگر دینی و تورج اتابکی ، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی.