ايران اينترنشنال

انتظار می‌رود چین در طی ده تا پانزده سال آینده به یک ابرقدرت در عرصه علم تبدیل شود.