تتلو بعد از چند روز سخت، حالا یک روز موفق پشت سر گذاشته و به خیال خودش توانسته جواب منقدهایش را بدهد!