هفدانگ:

پنج نقش‌آفرینی برتر هدیه تهرانی از نگاه هفدانگ. به نظر شما جای کدام نقش‌آفرینی‌های هدیه تهرانی در این ویدیو خالی است؟