ادامه پاکسازی فرهنگ ایران و ایرانی توسط روحانیون تشیع