بی بی سی: گردانندگان سپاه پاسداران، در مقاطعی از عمر چهل ساله این نهاد، با دولتمردان آمریکایی تعاملات پنهانی انجام داده اند. تعاملاتی که در بخش اعظم روایت های "رسمی" حکومت از تاریخ سپاه، به دقت سانسور شده اند. حسین باستانی بیشتر توضیح می دهد.