این جشنواره خیابانی با هدف معرفی نوروز به ساکنان منطقه خلیج سن فرنسیسکو در میدان Union Square شهر سن فرنسیسکو در کالیفرنیا در تاریخ شنبه 9 مارس 2019 برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.

www.noroozoutreach.org
www.diasporaartsconnection.org