ـ کارمند خودجوش
ـ ول داد
ـ قهرمان ملی
ـ پهلوان ملی